Kehittyvä toimintaympäristö

Hyvinvoiva Suomi 2030

Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa valtioneuvostossa eduskunnalle tehtävä asiakirja, jossa pohditaan Suomen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen tulevaisuusselonteon teemana on Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi 2030. Varsinaista tulevaisuusselontekoa on edeltänyt laaja osallistava ja vuorovaikutteinen ennakointiprosessi. Sen tuloksena on syntynyt verkkoraportti, jossa suomalaisen yhteiskunnan kehityksen lähtökohdiksi on nostettu hallinto mahdollistajana, kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus, tulevaisuuden työelämä, yritysten uudistuminen, uusi pohjoinen maantiede sekä niukkuuden mahdollisuudet.(Tulevaisuus 2030)

tulevaisuus_2030

Varsinais-Suomen maakunta

Varsinais-Suomen maakunnan visiona on ”Varsinais-Suomessa elämisen laatu on Suomen parasta.” Voimassaolevan maakuntastrategian painopisteet ovat monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot, eheä yhdyskuntarakenne ja vetovoimainen toimintaympäristö sekä kattavat hyvinvointipalvelut ja turvallinen elämä. (Kompassi tulevaisuuteen)

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ määrittää maakunnan koulutuksen visioksi ”Kestävää kilpailukykyä ja aktiivista osaamista jokaiselle”. Tämä toteutuu siten, että Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii valtakunnallisesti merkittävänä, reagointiherkkänä vaikuttajana. Strategisesti yhtenä tärkeänä kehittämiskohteena on työelämä- ja yritysyhteistyö sekä yrittäjyyskasvatus. (Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+)

Varsinais-Suomen Yrittäjien vuodelle 2013 tehdyssä toimintasuunnitelmassa yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on yksi vaikuttamistyön kohde. Toimintasuunnitelma määrittää, että tavoitteena on yrittäjyyden vahvistaminen koko koulutusjärjestelmässä aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin saakka. Lähtökohtana on vahvistaa sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita tarvitaan opiskeluaikana sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä, työskenteleekö henkilö itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Maakunnallisella tasolla yrittäjyyskasvatustyössä painotetaan eri koulutusasteiden, työ- ja elinkeinoelämän, järjestöjen, hallinnollisten ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa tehtävää verkostoyhteistyötä. (Varsinais-Suomen Yrittäjät 2013)

YES Varsinais-Suomi on mukana yrittäjyyskasvatuksen aktiivisena toimijana ja kehittäjäpartnerina niin seutu- kuin paikallistason toiminnassa. (YES Varsinais-Suomi)

Yrittäjyyskasvatuksen maakunnallisessa strategiatyössä mukana olleiden opettaja- ja kehittäjätiimien jäsenet määrittivät maakunnan hyvinvoinnin ja menestyksen rakentuvan seuraaville tekijöille:

oma_juttu-01

  • Yksilön vahva ja eheä itsetunto
  • Yksilön ja yhteisön kokema onnellisuus
  • Dialogisuus ja vapautunut keskustelukulttuuri
  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Aidosti toisistaan välittävä kulttuuri
  • Yhteistoiminnallinen oppiminen ja johtaminen
  • Rajoja ylittävä yhteinen tekeminen
  • Tekemisen luovuus ja rohkeus
  • Elinvoimainen ja kilpailukykyinen yrittäjyys
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php