Kouluastekohtaiset konkreettiset toimenpiteet

Yhteiset toimenpiteet

 • Nuori yrittäjyys ry:n rakentaman Yrittäjyyskasvatuksen polun ohjelmat ovat käytössä kaikissa varsinaissuomalaisissa oppilaitoksissa. Tämä toimenpide tukee osaltaan paikka-, seutu- ja maakunnan yrittäjyyskasvatuksen Ehjän polun syntymistä ja toteuttamista.
 •  Jokainen varsinaissuomalainen kunta kuvaa oman kunnan yrittäjyyskasvatuksen Ehjän polun Salon seudun (Salon seudun yrittäjyyskasvatuksen polku) tai Turun (Turun Yrittäjyyspolku) malleja tarvittaessa soveltaen. Ehjässä polussa on olennaista kuvata yrittäjyyskasvatuksen nykytila, mutta myös asettaa konkreettisia tavoitteita sen kehittämiseksi 2020.

Perusaste

 • Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan tavoitteellisesti ja tietoisesti osana jokaista oppiainetta.
 • Yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia työtapoja (mm. projektit, ongelmaperustainen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tapahtumat ja teemaviikot, työpajatyöskentely, työelämäyhteistyö, opettajien työparityöskentely) kokeillaan rohkeasti. Saadut kokemukset reflektoidaan opettajien yhteisissä kehittämispäivissä.
 • Jokaisessa perusasteen oppilaitoksessa vietetään vuosittain yrittäjyyden päivää 5.9.
 • Yrityskylä – oppimisympäristö on opettajien ja oppilaiden aktiivisessa käytössä. Sen antamaa oppimiskokemusta integroidaan osaksi muuta opetusta.
 • Työelämäyhteistyön malleja (mm. vierailut, TET, YES Kummit) kehitetään syventämään oppijan työelämä- ja yrittäjyystaitoja.

Toinen aste

Lukio

 • Oppijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa yrittäjyyskasvatuksen erillisiä opintoja. Jokaisessa lukiossa on tarjolla Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä – ohjelma. Lukioissa järjestetään myös oppiaine- ja työelämäpäiviä, jolloin oppiaineet linkittyvät työelämässä tarvittavaan osaamiseen.
 • Tiimioppimisen avulla lisätään oppijan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tiimioppimisen kautta opitaan asettamaan ja saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.
 • Oppijalähtöisen projektioppimisen avulla lisätään oppijoiden ja työelämän välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Opettajien tiimiopettajuus mahdollistuu projekteissa.
 • Koululla tai luokalla on oma kummiyrityksensä. Työelämäyhteistyötä kehitetään ope-yrittäjätreffeillä ja TET:n avulla.
 • Lukiossa kehitetään virtuaalisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä ja tuodaan akateeminen yrittäjyys tutuksi opintojen aikana.

Ammatillinen koulutus

 • Yrittäjyyden opinnot mallinnetaan näkyväksi vuosikelloon soveltaen esim. Salon seudun ammattiopiston luomaa Keikkailu oppimisympäristön mallia. (Keikkailu oppimisympäristö) Oppijalla on mahdollisuus valita eri ammattialoilta tutkinnon osia, jotka tukevat yrittäjäksi kasvua.
 • Tiimioppiminen monialaisissa tiimeissä synnyttää innovaatioita ja yrittäjyyttä. Pedagogiset osuuskunnat toimivat yrittäjyyden oppimisympäristöinä.
 • Yrittäjän päivää/viikkoa vietetään kaksi kertaa vuodessa. Oppilaat vastaavat päivien toteuttamisesta yhdessä opettajien ja työelämän edustajien kanssa.
 • Oppilaiden ja opettajien työssäoppimisjaksoja kehitetään yrittäjyyttä tukeviksi. Työssäoppimisen avulla mahdollistetaan työelämä- ja yrittäjyys-osaamisen kasvu sekä yrittäjyyteen tutustuminen.
 • Jokaisessa oppilaitoksessa on nimettynä monialainen yrittäjyyden kehittämistiimi. Heidän tehtävänä on kehittää ja arvioida oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista. Jokaisessa yksikössä on nimetty yrittäjyyskasvatusvastaava.

Korkea-aste

Ammattikorkeakoulu

 • Monialaisia yrittäjyysopintoja on tarjolla kaikille oppijoille. Yrittäjyysopintojen avulla vahvistetaan yksilöiden omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden osaamista sekä taitoa tuotteistaa omaa osaamistaan ja kaupallistaa ideoitaan.
 • Jokainen opiskelija ja opettaja tuntevat henkilökohtaisesti yrittäjän. Käytännön yhteistyö erityisesti maakunnan pk-yritysten kanssa on toimivaa ja säännöllistä (esim. työharjoittelu, työpajat, casetyöskentely, ope-yrittäjätreffit, projektit).
 • BisnesAkatemian mallia, jossa opitaan yrittäjyyttä tiimioppien opiskelijoiden omassa osuuskunnassa oikeita asiakastöitä tehden, sovelletaan kaikille ammattikorkeakoulun koulutusaloille.
 • Opettajuutta kehitetään voimakkaasti valmentajuuden ja tiimiopettajuuden suuntaan. Työelämälähtöinen oppiminen projekteissa kasvattaa oppijan työllisyys- ja yrittäjyysvalmiuksia.
 • Ammattikorkeakoulussa vallitsee myönteinen ja arvostava suhtautuminen yrittäjyyteen ja yrittäjiin.

Yliopisto

 • Jokainen yliopisto-opiskelija suorittaa opintojensa aikana yrittäjyys- tai yrittäjyyskasvatusopintoja.
 • Opetushenkilökunnan ja opettajaksi opiskelevien yrittäjyyspedagogisia valmiuksia kehitetään.
 • Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt yleistyvät yliopisto-opiskelussa.
 • Sidosryhmäyhteistyötä kehitetään ja hyödynnetään yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksellisen tutkimuksen ja opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Yliopiston rakenteet, toimintatavat ja johtaminen tukevat yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä (yrittäjämäinen yliopisto).
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php