Oppiminen työelämän kanssa

  • Jokaisessa oppilaitoksessa on nimetty työelämävastaava ja jokaisessa yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksessä on nimetty yrittäjyyskasvatusvastaava.
  • Oppilaitoskohtainen työelämäyhteistyön vuosikello rakentuu paikallisyhdistyksen, työelämänedustajien ja opetushenkilöstön dialogina ja yhteistyönä.
  • Ope-yrittäjätreffit ja YES Kummit -toiminta ovat käytössä perusasteelta korkea-asteelle.

v-s_strategia_tyoelamayhteistyo

Työelämäkasvatuksen tavoitteena on luoda yhteisiä oppimisen paikkoja työelämän edustajien, rehtorien, opettajien ja oppilaiden kesken. Yhteistyön avulla on tärkeää oivalluttaa nuorille työelämän arkea sekä työelämässä toimimisen pelisääntöjä. Toimivan yhteistyön kautta tulevat tutuksi myös erilaiset ammatit ja niissä tarvittava osaaminen.

Työelämäkasvatuksen toteuttamiseksi vahvistetaan oppilaitosten ja työelämän toimijoiden verkostoa. Ope-yrittäjätreffien avulla tutustutaan ja luodaan yhteisiä toiminnan tavoitteita. YES kummin voi tilata vierailemaan työelämän asiantuntijana koululle vaikkapa osaksi omaa oppiaineen opetusta.

Oppilaitosten ja työelämän suhteen tavoitetilaa kuvaa hyvin sana kumppanuus. Toimintaa tehdään siten, että se on kaikille osapuolille mielekästä ja hyödyllistä. Alumnit ovat tärkeä resurssi oppilaitosten työelämäkasvatuksen toteuttamisessa. Työelämäyhteistyön toteuttamiselle antaa ryhtiä se, että jokaisessa oppilaitoksessa on selkeästi nimetty työelämävastaava ja jokaisessa paikallisyhdistyksessä yrittäjyyskasvatusvastaava.

Opettajia kannustetaan tutustumaan ja työskentelemään paikallisissa mikro- ja pk-yrityksissä. Ope-TET -jaksot luovat paikkoja opetushenkilöstön ja työelämän vuoropuhelulle ja toinen toiselta oppimiselle. Jokaiselle halukkaalle opettajalle mahdollistetaan kosketus työelämään (esim. yrittäjämentor, vierailut, projektiyhteistyö). Myös nuorten mahdollisuuksia oppia ja toimia yhdessä työelämän kanssa kehitetään aktiivisesti. Nuorten osaamisen, luovuuden ja innokkuuden valjastaminen varsinaissuomalaisen työelämän parhaaksi toteutuu esimerkiksi case-, projekti- tai toimeksiantotyöskentelyllä. Ideaalitilanne on se, että oppijan on kaikissa kouluasteissa ja koulutusaloilla mahdollista tutustua työelämään. Opintojen suorittaminen oman yritystoiminnan kautta on myös mahdollista.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php