Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt

  • Oivaltamisen ilo, vastuunottaminen ja yhdessä tekeminen ovat oppilaitosten innovatiivisten yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjen kulmakiviä.
  • Pari- ja tiimiopettajuus ovat työelämälähtöisen oppimisen ja oppimisympäristöjen toiminnan arkea.
  • Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt kuvataan oppilaitoksien opetussuunnitelmiin tai erillisiin oppilaitoksien yrittäjyyskasvatusstrategioihin.

v-s_strategia_yrittajyys

Yrittäjyyskasvatuksen toteutuksen tavoitteena on synnyttää yrittäjyyden oppimisympäristöjä, joissa mahdollistuvat ketterät ja luovat työtavat, yksilöllinen ja yhteisöllinen vastuun ottaminen, tekemisen ilo, omatoimisuus ja oivaltaminen. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöissä arvostetaan ja edellytetään yrittäjämyönteistä asennetta, ajattelu- ja toimintatapaa. Oppiminen tapahtuu kokeilemalla ja erehtymällä, yhdessä ajattelun, tekemisen ja jakamisen kautta. Yrittäjyyden oppimisympäristössä onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset kasvattavat yksilön psykologista pääomaa. Dialogi ja reflektointi mahdollistavat oppimisen näkyväksi tekemisen. Yrittäjyyden oppimisympäristöissä oppija pääsee kokeilemaan yrittäjyyttä myös käytännössä (mm. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma, opiskelijoiden osuuskunnat).

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt luovat kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen yritteliäästä toiminnasta ja yrittäjyydestä. Tärkeää on yksilön vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden löytäminen, yhteistoiminta erilaisten oppijoiden kanssa, aito ja oikea tekeminen sekä oppijoiden ja ohjaajan välisen luottamusilmapiirin rakentaminen. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristössä opettaja muuttuu opettamisen asiantuntijasta oppimisympäristön luomisen asiantuntijaksi ja oppimisen fasilitoijaksi, mahdollistajaksi ja sparraajaksi.

Oppimisympäristössä opettaminen on enemmän tiimityötä, jolloin opettajien oma yhteistyöesimerkki kannustaa oppijoita tekemään ja oppimaan yhdessä. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristössä yhteinen oppiminen viedään ryhmän oppimisesta tiimioppimisen tasolle. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt on kuvattu joko oppilaitoksen omaan strategiaan tai opetussuunnitelmaan.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php