Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka

  • Oppijassa syntyy intohimo itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kautta.
  • Oppijalähtöiset, toiminnalliset ja yhdessä oppimiseen perustuvat oppimismenetelmät ovat osa arkea perusasteelta korkea-asteelle.
  • Oppijan ”oman jutun” löytäminen, tukeminen ja ohjaaminen ovat jokaisen opettajan tehtäviä.

v-s_strategia_oma_juttu

Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on se, että oppijaa ohjataan ja kannustetaan parempaan elämänhallintaan, itsensä johtamiseen ja yritteliääseen toimintaan. Oppijalle syntyy kipinä uuden oppimiseen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kautta yhdessä oppien ja tehden. Oppijalla on lupa kokeilla, erehtyä ja tehdä toisin.

Kouluissa opitaan yhteisöllisesti ja työelämälähtöisesti tekemällä oppien. Oppijalähtöiset projektit ovat osa jokaisen koulun toiminnan arkea. Jokaiselle nuorelle mahdollistetaan opinpolullaan ”oman jutun” löytäminen. Oppijan oman jutun tukemisen sekä onnistumiskeskeisen toimintakulttuurin kautta yksilön itseluottamus vahvistuu ja hän kokee syvempää oppimisen iloa.

Opetushenkilöstöllä on käytössä laaja kirjo erilaisia yrittäjyyskasvatuksen työmenetelmiä (mm. projektit, roolileikit, väittelyt, vierailut, tutkimukset, asiantuntijat, kyselyt). Opetus on kyselevää, sokraattista opetusta, jossa hyödynnetään vertaisoppimisen periaatteita. Oppilaiden ideoiden, myös ns. heikkojen signaalien, annetaan elää ja viedä opetusta eteenpäin.

Oppijoiden osallisuutta koulun arjessa mahdollistetaan ja tuetaan. Oppijalähtöisyys ja toiminnallisuus kuvaavat käytännön toimintaa. Opittavia asioita kytketään lasten ja nuorten todellisuuteen. Oppimisessa korostuu oma-aloitteisuus, onnistumiskeskeisyys, lupa kyseenalaistaa ja tehdä virheitä, itsensä ylittämisen kokemukset, luovuus ja yksilölliset opinpolut.
Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan mukaisesti oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu myös luokkahuoneen ulkopuolella.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php