Yritysten tarvitsema osaaminen

Yritystoimintaan kohdistuvien muutospaineiden vuoksi yritysten on lähivuosina kehitettävä olemassa olevaa osaamistaan ja hankittava kokonaan uutta osaamista. Toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa joustavuus, monitaitoisuus, kustannustietoisuus ja yrittäjyys ovat osaamista, jota yritykset arvostavat entistä enemmän.

Aloitekyky ja ongelmanratkaisutaidot kuuluvat tärkeisiin yleisosaamisen alueisiin kaikilla koulutusasteilla. Ammatillisen koulutuksen tehtävissä korostuvat aloitteellisuuden lisäksi asiakaspalvelutaidot ja tiimityöskentelytaidot. Myös ammattikorkeakoulusta valmistuvilta odotetaan aloitekykyä sekä ongelmanratkaisuun ja asiakaspalveluun liittyviä taitoja. Yliopistokoulutettujen kohdalla korostuvat eniten esimiestaidot, liiketoimintaosaaminen ja ongelmanratkaisutaidot. (Kauppakamarin osaamisselvitys)

Yritysten työntekijöiltään peräänkuuluttamat taidot liittyvät eniten siihen, miten ollaan tekemisissä tiedon ja toisten ihmisten kanssa. Tietoihin liittyvät taidot kulminoituvat mm. havainnointiin, kyselemiseen, assosiointiin sekä tietojen kriittiseen tarkasteluun ja soveltamiseen. Keskeiseksi menestystekijäksi nousee se, että osataanko yrityksissä työskennellä uudella tavalla niin, että saadaan aikaan uudistumista sekä uudistettuja ja uusia tuotteita ja palveluja.

Elinikäisen oppimisen taidot mahdollistavat jatkuvan oppimisen niin opintojen kuin työuran aikana. Työelämässä monitaitajuus ja huippuosaajuus syntyvät tiimien ja verkostojen toinen toiselta oppimisen tuloksena. Siksi on olennaista keskittyä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Sosiaalisiin taitoihin kuuluvat mm. kyky solmia kontakteja ihmisten kanssa monikulttuurisissa verkostoissa, taito keskustella, ymmärtää toisten näkökulmia sekä kuunnella. (Oivallus loppuraportti)

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php