Yrittäjyyskasvatuksen kouluastekohtaiset tavoitteet

Perusaste

  • Oppijoita autetaan uskomaan omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa. Heitä kannustetaan käyttämään rohkeasti taitojaan. Virheitä ei pelätä, vaan niistä otetaan opiksi.
  • Oppijat osallistetaan suunnittelemaan, rakentamaan ja kantamaan vastuuta koulun arjesta. Työelämäyhteistyötä kehitetään erityisesti oppijalähtöisen projektioppimisen keinoin.
  • Opettajien tehtävänä on oppimiseen innostaminen ja oppimisen tukeminen. Pedagogisesti mahdollistuu yhdessä oppiminen ja tekeminen. Koulu on jäsenilleen yhteisöllinen kohtaamispaikka.

Toinen aste

  • Oppijalla on vastuu omasta oppimisesta ja tekemisestä. Oppiminen on mahdollista yksilöllisillä opinpoluilla. Yrittäjäksi haluaville luodaan aito mahdollisuus aloittaa yritystoiminta opintojen aikana.
  • Oppimista tapahtuu aktiivisesti luokkahuoneen ulkopuolella yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteisöllinen oppiminen mahdollistaa sosiaalisten taitojen ja työelämäosaamisen kehittymisen.
  • Oppilaiden ja opettajien intohimo oppimiseen synnyttää uusia ajatuksia ja toimintamalleja. Se innostaa vahvistamaan yksilöiden omaa osaamista ja työyhteisöjen yritteliästä toimintakulttuuria.

Korkea-aste

  • Korkea-asteella on oma yrittäjyyskasvatusstrategia. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on synnyttää eri alojen innovatiivisia ja yrittäjähenkisiä osaajia sekä kannustaa omaehtoiseen yrittäjyyteen.
  • Opiskelija voi alasta riippumatta suorittaa yrittäjyyskasvatus- ja yrittäjyysopintoja korkea-asteen opintojensa aikana. Yrittäjyys koskettaa kaikkia opiskelijoita opintojen jossain vaiheessa.
  • Yrittäjyyskasvatusta ja sitä tukevaa laaja-alaista tutkimusta toteutetaan yhteistyössä korkeakoulujen sisällä, korkeakoulujen kesken, yli toimialarajojen sekä työelämän ja sidosryhmien kanssa.

vs_strategia_yrittajyyden_ihme

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php