Nojaa näihin

Lataa työkirjan Nojaa näihin -osio (pdf)

 

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi

Yrittäjyyskasvatusosaamisen vahvistamiseksi on laadittu Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2020. Siinä määritellään yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen visio ja sitä konkretisoivat kehittämistavoitteet. Strategian tueksi on laadittu tiivis kouluastekohtainen toimintaohjelma, joka konkretisoi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja toimenpiteitä.

Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Euroopan komission Yrittäjyys 2020 -toimintaohjelma nostaa yrittäjyyskasvatuksen keskeiseen asemaan

Euroopan komission Yrittäjyys 2020 -toimintaohjelma (9.1.2013) on ensimmäinen EU:n valmistelema yrittäjyyspoliittinen ohjelma. Se on hahmotelma määrätietoisista toimista, joilla otetaan käyttöön Euroopan yrittäjyyteen liittyvä potentiaali ja edistetään yrittäjyyttä ja innovointikulttuuria Euroopassa.

Ohjelmassa on kolme keskeistä kehittämisaluetta:

  • Kasvua ja yritysten perustamista tukeva yrittäjäkoulutus
  • Menestymisen ja kasvun mahdollistavan ympäristön luominen
  • Roolimallit ja erityisten kohderyhmien tavoittaminen

Merkittävää toimintaohjelmassa on, että kouluissa tapahtuva yrittäjyyskasvatus nostetaan keskeiseen asemaan Euroopan hyvinvoinnin turvaamisessa. Komission näkemyksen mukaan jokaiselle toisen asteen opiskelijalle tulisi tarjota kokemuksia yrittäjyydestä esimerkiksi harjoitusyritystoiminnan avulla.

Tutustu toimintasuunnitelmaan

Ota OPSin tavoitteet käytäntöön – ohjataanko koulussasi jo laaja-alaiseen osaamiseen?

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet on uudistettu kansallisella tasolla. Niiden keskeinen tavoite on laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus.

Yksi laaja-alaisen osaamisen oppimistavoitteista on Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6).
Mitä se merkitsee opetuksen kannalta?

  • Oppilaan tulee kehittää valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.
  • Oppilaan tulee kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa oman osaamisensa merkitys oman työuransa kannalta.
  • Oppilaan tulee saada kokemuksia, joiden avulla hän ymmärtää työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.
  • Oppilaan tulee saada tukea omien ammatillisten kiinnostusten kohteiden tunnistamiseen ja jatko-opintojen valitsemiseen.

Uusi OPS suosittelee työelämään tutustumista ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä toiminnallisia tilanteita, ryhmätyötä ja projekteja. Näin oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti, toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti ja tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja.

Lue lisää: www.oph.fi/ops2016

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php