Yrittäjyyskasvatuksen visio

vs_yrittajyyskasvatuksen_visio

Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisen perusta. Maakunnan yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku perusasteelta korkea-asteelle rakentuu kumppanuudelle, avoimuudelle ja verkostoyhteistyölle.

Yrittäjyyskasvatus on yksi väline lisätä maakunnan yrittäjyyttä, hyvinvointia ja siten kilpailukykyä. Yrittäjyyskasvatuksen avulla vahvistetaan yksilöiden ja yhteisöjen positiivista uskoa tulevaan sekä taitoa tarttua mahdollisuuksiin. Se vahvistaa osaltaan toimijan psykologista, sosiaalista ja inhimillistä osaamista. Näiden osaamisten kehittyminen parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia opintojen päättymisen jälkeen. Yksilön elämähallinnantaitojen, itsensä johtamisosaamisen, vastuullisuuden ja omatoimisuuden kasvun myötä vähentyy myös pitkällä aikajänteellä nuorten syrjäytyminen.

Yrittäjyyskasvatuksen ideana on löytää jokaiselle oppijalle ”oma juttunsa”. Asia tai tekemisen kohde, jonka tekemisestä oppija on aidosti innostunut ja kiinnostunut, jopa ammatiksi asti. Oman jutun löytäminen on prosessi, joka opettaa ja vahvistaa uravalintoja myös myöhemmässä elämänvaiheessa. Yrittäjyyskasvatus lisää omalta osaltaan laatua oppijoiden jatko-opinto- ja uraohjaukseen.

Työelämä tarvitsee osaajia, joilla on vahvaa yrittäjyys- ja työelämäosaamista. Kun tällaista osaamista vahvistetaan johdonmukaisesti oppijan opinpolun aikana, voi työpaikkojen täydennyskoulutus suuntautua aidosti kilpailukykyä tuottavien osaamisalueiden kehittämiseen. Yrittäjyyskasvatuksen kautta syntyy yritteliäitä ja vastuullisia työntekijöitä, mutta myös uusia yrittäjiä ja yrityksiä. Uusien yritysten perustamisen lisäksi yrittäjyyskasvatus tarjoaa väylän tutustua eri tapoihin tulla yrittäjäksi. Suomen Yrittäjien kehittämisohjelma toteaakin. ”Vuonna 2016 yrittäjyyskasvatus ja -opetus saavat aikaan uutta yrittäjyyttä. Yrittäjyys on nostettu todelliseksi uravaihtoehdoksi ja luontaiseksi tavaksi toimia kaikessa koulutuksessa perusopetuksesta korkea-asteelle”. (Muuttuva yrittäjyys)

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php