Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt

Oppimisympäristön elementit jaetaan tyypillisesti sosiaaliseen, fyysiseen, emotionaaliseen ja virtuaaliseen. Ne kattavat toiminnan, rakenteet sekä kaikki välineet, joita käytetään oppimisen tukena. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan yksittäistä oppiainetta laajempaa kokonaisuutta, jossa oppija suorittaa opintoja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti.

Opetusministeriön Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat -julkaisussa oppimisympäristö määritellään seuraavasti: ”Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristössä annetaan vastuuta oppijalle, kannustetaan tekemään itse, ohjataan oppijaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja tuetaan niihin tarttumista, vahvistetaan oivaltavaa ja keksivää oppimista, tuetaan luottamusta omiin kykyihin, suodaan mahdollisuuksia riskien ottamiseen sekä ohjataan tavoitteelliseen työskentelyyn toisten kanssa.” (Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat)

Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöistä

Y-love, yrittäjyyslukioverkosto
24 lukion yhteisessä Y-love yrittäjyysverkostossa on kehitetty lukioiden opettajien yrittäjyyskasvatuksen osaamista, oppilaitosrajat ylittäviä yhteistoimintamalleja ja oppilaitosten yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Y-love verkoston lukiot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden opiskella monipuolisissa oppimisympäristöissä. Yrittäjyyslukioverkostoon kuuluvilta lukioilta edellytetään, että lukio tarjoaa vähintään yhden yrittäjyyskurssin jokaisesta kolmesta teemasta:

1. Projektioppiminen
2. Yrittäjämäinen toiminta ja luovuus
3. Ammattina yrittäjä
(Yrittäjyyslukioverkosto Y-love)

Turun ammattikorkeakoulun BisnesAkatemia

BisnesAkatemiassa opiskellaan projektiluontoisesti jatkuvassa vuorovaikutuksessa yritysten ja organisaatioiden kanssa. Opiskelemalla BisnesAkatemiassa oppija saa elintärkeitä projekti- ja tiimityötaitoja sekä halutessaan valmiuden toimia yrittäjänä. Akatemiayritykset ovat opiskelijoiden perustamia osuuskuntamuotoisia yrityksiä.

Jokainen BisnesAkatemian akatemiayrityksistä tekee oikeita asiakasprojekteja paikallisille yrityksille. Akatemiayritykset tarjoavat erilaisia palveluita kuten: www-toteutukset, graafinen suunnittelu, tutkimukset, sosiaalisen median hyödyntäminen liiketoiminnassa ja promootiot.
(BisnesAkatemia)

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php