Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka

Jokainen opettaja voi omassa opetustyössään käyttää yksilön omaehtoista toimintaa ja ryhmän yhdessä oppimista tukevia pedagogisia menetelmiä. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kolme avainkäsitettä ovat oppijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Oppija on vastuussa omasta oppimisestaan ja työskentely tapahtuu aitojen ongelmien parissa. Yrittäjämäiseen asenteeseen ja työskentelytapaan kasvaminen tapahtuu parhaiten vuorovaikutuksessa toisten oppijoiden ja oppimisympäristöä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
Yrittäjyyteen valmentava oppiminen sisältää vuorovaikutustaitojen omaksumista, epäonnistumisen tunteen hyväksymistä ja pelkojen voittamista, ongelmaratkaisua, luovuutta, mahdollisuuksien näkemistä ja niihin tarttumista. Mahdollisuusajattelu, halu kokeilla ja toteuttaa, siis ratkaista asioita, ovat yrittäjyyttä synnyttävän oppimisen kulmakiviä.

Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan tunnuspiirteistä

  • Toiminnallisuus – oikea tekeminen
  • Oppijalähtöisyys – oppijan vastuullisuus
  • Vuorovaikutus – rikastava dialogi
  • Yhteisöllisyys – yhdessä oppiminen
  • Työelämäyhteistyö – aidot ongelmat
  • Kokonaisvaltaisuus – oppimisen prosessimaisuus
  • Kokeilut – virheistä oppiminen ja riskien ottaminen
  • Luovuus – uuden synnyttäminen
  • Uteliaisuus – mahdollisuuksiin tarttuminen
  • Itsereflektio – osaamisen ja oppimisen tunnistaminen

v-s_strategia_taululla

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php