Yrittäjyyskasvatus aineopetuksessa ja erillisinä opintokokonaisuuksina

Yrittäjyyskasvatuksen oppimistavoitteita ja -sisältöjä voidaan sisällyttää osaksi jokaista opetettavaa oppiainetta. Yritteliään asenteen, ajattelu- ja toimintatavan valmentaminen pitää olla kaiken koulutuksen läpileikkaava lähtökohta. Yrittäjyyttä ei tule ymmärtää kapeasti vain yrittäjäksi kasvattamiseksi tai erillisiksi kursseiksi tai oppiaineiksi. Se tulee ymmärtää laajasti yritteliään asenteen tukemiseksi ja kasvattamiseksi.

Oppilaitoksessa toteuttavan yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi on hyvä tarjota myös erillisiä pakollisia tai vapaavalintaisia yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuuksia. Parhaimmillaan erilliset yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuudet synnyttävät yrittäjyyden oppimispolun. (Oivallus loppuraportti)

Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta osana opintoja

Aineopintojen yrittäjyyspalat
Aineopintojen yrittäjyyspalat -oppimateriaaliin on yläkoululaisille ja lukiolaisille poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä toimimisesta ja yrityksistä eri oppiaineiden näkökulmasta. Yrityspaloja voi hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa itsenäisinä kokonaisuuksina tai niitä voidaan käyttää monen oppiaineen yhteistyönä. (Aineopintojen yrittäjyyspalat)

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku
Nuori yrittäjyys ry on rakentanut oman NY Yrittäjyyskasvatuksen polun. Polku tarjoaa käytännönläheiset yrittäjyyskasvatuksen ohjelmat alakoululle, yläkouluille, toiselle asteelle sekä korkea-asteelle. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on yksi suosituimmista ohjelmista. Se on käytössä sekä perusopetuksen että toisen asteen koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatuksen polun leiriohjelmat (NY 6H, NY 12H ja NY 24H -leirit) mahdollistavat oppijoiden keskinäisen yhteistyön koulutuksen nivelvaiheessa. (NY Yrittäjyyskasvatuksen polku)
NY Yrittäjyyskasvatuksen polku

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php