Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen

Tavoitteenamme on yritteliäs toimintakulttuuri ja aktiivinen, hyvinvoiva nuori. Kehitämme suomalaista yrittäjyyskasvatustyötä alueellisesti ja kansallisesti, jotta jokaisella nuorella on mahdollisuus saada yrittäjyyskasvatusta.

Toiminnallamme toteutamme opetusministeriön asettamia yrittäjyyskasvatuksen linjauksia. Valtakunnallisen YES ry:n jäseninä on seitsemän keskeistä elinkeinoelämän ja koulutuksen vaikuttajaorganisaatiota, joiden yhteinen tavoite on kehittää suomalaista yrittäjyyskasvatusta. YES ry:llä on myös edustus useissa yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden yhteistyöfoorumeissa tai ohjausryhmissä.

Alueellisena YES-verkostona osallistumme aktiivisesti yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen niin maakunnan, kunnan kuin oppilaitoksenkin tasolla. Tutustu yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen painopisteisiin:

Opetussuunnitelmat uudistuvat - miten niissä näkyy yrittäjyyskasvatus?
Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet joulukuussa 2014 ja lukiokoulutuksen puolelta tavoitteena on, että perusteet ovat valmiit loppuvuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön perusasteella ja lukiossa syksyllä 2016. Ammatillisten perustutkintojen perusteet astuivat voimaan syksyllä 2015.

YES on ottanut kantaa OPH:n opetussuunnitelmatyöhön ja alueelliset YES:t ovat olleet mukana laatimassa oppilaitoskohtaisia suunnitelmia, jotta yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa tulevat osaksi jokaisen oppilaitoksen toimintaa.

Paikallinen opetussuunnitelmatyö tehdään opetussuunnitelman perusteiden pohjalta vuoden 2015 ja kevään 2016 aikana (perusaste ja lukiokoulutus). Nyt on aika varmistaa, että yrittäjyyskasvastus näkyy niin kunta- kuin koulukohtaisissakin opetussuunnitelmissa.

Miten perusopetuksen ops ohjaa yrittäjyyskasvatukseen?

Perusopetuksessa uusissa opetussuunnitelmien perusteissa oppilas nousee oppimisen keskiöön. Oppimisessa korustuu

 • oppilaan aktiivisuus ja vahvempi osallistaminen oppimiseen
 • vastuuttaminen
 • oppimaan oppimisen taidot
 • itsetuntemus ja itsetunto
 • mielekkyys ja motivaatio
 • tavoitteellisuus
 • kriittinen ajattelu
 • ongelmanratkaisutaidot

Keskeinen tavoite on laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus. Yhdeksi laaja-alaisen osaamisen oppimistavoitteista on nostettu Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Opetuksessa se merkitsee:

 • Oppilaan tulee kehittää valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.
 • Oppilaan tulee saada kokemuksia, joiden avulla hän ymmärtää työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.
 • Oppilaan tulee kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa oman osaamisensa merkitys oman työuransa kannalta.
 • Oppilaan tulee saada tukea omien ammatillisten kiinnostusten kohteiden tunnistamiseen ja jatko-opintojen valitsemiseen.

Uusi ops suosittelee työelämään tutustumista ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä toiminnallisia tilanteita, ryhmätyötä ja projekteja, joissa korostuu tekemällä oppiminen. Näin oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti, toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti ja tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja.

Lue lisää: www.oph.fi/ops2016

Miten sisällytän yrittäjyyskasvatuksen paikalliseen suunnitelmaan?

Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat. Siksi on entistä tärkeämpää, että yrittäjyyskasvatus toteutuu paikallisessa opetussuunnitelmatyössä. Alueelliset YES:it antavat tukea, koulutusta ja verkostoja paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. YES-verkoston tekemät alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat (lue lisää seuraavasta kohdasta) antavat tukea siihen, miten yrittäjyyskasvatuksen saa osaksi paikallisia opetussuunnitelmia.

Tarjoamme myös opettajille tukea oppilaitosten opetussuunnitelman toteuttamiseen ja yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämiseen osaksi oppilaitoksen toimintaa. Avuksi toteutuksiin keräämme hyväksi havaittuja yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä ja kokoamme niistä materiaaleja opetushenkilöstön käyttöön. Materiaaleissa näkyy, miten opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt ovat eri kouluasteilla toteutuneet. Olemme kehittäneet myös malleja ja työkaluja malleja koulu-yritysyhteistyöhön.

Yrittäjyyskasvatuksen strategiat synnyttävät verkostoja
vaylayrittajyyteen1200YES-aluetoimistot osallistuvat ja paikoin käynnistävät ja koordinoivat maakunnallisia yrittäjyyskasvatuksen strategiaprosesseja.

Strategioiden ja kehittämissuunnitelmien tavoitteena on kuvata alueellinen tai paikallinen yrittäjyyskasvatus ja sen tavoitteet sekä luoda tapoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi. Yhteinen maakunnallinen strategia helpottaa yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä niin, että siitä tulee osa opetuksen arkea jokaisessa koulussa.

Yrittäjyyskasvatus on olennaisesti tapa tehdä yhteistyötä. Strategiatyö kokoaa yhteen kuntapäättäjiä, virkamiehiä kuten sivistystoimenjohtoa sekä kaupunginjohtoa, paikallisia yrittäjiä ja yrittäjäyhdistysten edustajia sekä oppilaitosten edustajia eri kouluasteilta. Kun strategiaa on tehty yhdessä, saadaan sen toteuttamiseen sitoututeksi sekä oppilaitokset että kunnan johto.

Varsinais-Suomen lisäksi maakunnallinen yrittäjyyskasvatusstrategia on saatu jo Satakuntaan, Päijät-Hämeeseen, Keski-Suomeen, Kaakkois-Suomeen ja Etelä-Savoon.

Tavoitteena elinvoimainen kunta
menestys1200Yrittäjyyskasvatuksen strategioiden taustalla on ajatus yritteliäästä ja hyvinvoivasta maakunnasta ja elinvoimaisista kunnista.

Yrittäjyyskasvatus on myös sitä, että nuoret saadaan osallistumaan ja innostumaan omasta asuinalueestaan. Ottamalla koulut ja nuoret kunnan kehttämiseen mukaan ja yhteistyötä tekemällä kunnissa on yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa: osaavaa ja yritteliästä työvoimaa, kilpailukykyinen yrityskanta ja koulujen ja työelämän välistä yhteistyötä.

Yhteisön tasolla yrittäjyyskasvatus saa aikaan:

 • uutta yrittäjyyttä ja yritystoimintaa
 • työelämässä tarvittavaa osaamista
 • yrittäjyysystävällistä organisaatiokulttuuria
 • yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta
 • parampaa johtamista
 • yhteiskunnan hyvinvointia

YES-aluetoimijat vievät aktiivisesti yrittäjyyskasvatusta paikallistasolle ja ovat mukana erilaisissa kehittämistyöryhmissä ja järjestävät verkostokohtaamisia. YES-verkosto on koonnut yhteen alueellisista toimijoista koostuvia YES Tiimejä tai yrittäjyyskasvatuksen työryhmiä, joiden tavoitteena on kehittää alueellista yrittäjyyskasvatusta.

Konkreettinen esimerkki paikallisesta yhteistyöstä on yrittäjyyskasvatuksen vuosikello, jonka oppilaitos ja elinkeinoelämän toimijat tekevät yhdessä ja aikatauluttavat siihen koulu-yritysyhteistyötä ja muita yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä. Yrittäjyyskasvatuksen vuosikellosta voi tehdä myös kunta- tai seutukohtaisen.

YES-verkosto on myös vaikuttanut siihen, että usealla paikkakunnalla yrittäjyyskasvatus on sisällytetty osaksi elinkeinopoliittisia ohjelmia.

Yrittäjyyskasvastuksen paikallisen kehittämisen tueksi YES Varsinais-Suomi on tehnyt Yrittäjyyskasvatuksen työkirjan, joka on luettavissa myös verkossa.

YES Tiimi kehittää yhteistyötä paikallistasolla
vuosikello1200YES-verkoston yhtenä tavoitteena on synnyttää alueellisia yrittäjyyskasvatuksen työryhmiä ja tiimejä.

YES Tiimissä on mukana opetushenkilöstöä, päättäjiä, virkamiehiä ja elinkeinoelmän edustajia. Ne toimivat alueellisina yrittäjyyskasvatuksen foorumeina, joiden avulla voidaan paikallisesti toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta ja koulu-yritysyhteistyötä.

Varsinais-Suomen seutukohtaisten YES Tiimien jäsenet organisoivat oman oppilaitoksensa yrittäjyyskasvatustoiminnan ja ovat vastuussa sen ohjaamisesta. YES-aluetoimija voi koordinoida tiimin toimintaa ja kutsua sen koolle, mutta tavoitteena on, että tiimit toimivat itsenäisesti.

YES Tiimi:

 • ideoi, koordinoi ja ohjaa alueellista yrittäjyyskasvatusta
 • edistää yrittäjyyttä toteuttamalla yrittäjyyskasvatusta oman alueen oppilaitoksissa ja rakentamalla yhteisiä alueellisia tapahtumia
 • suunnittelee alueelle yrittäjyyskasvatuksen vuosikellon
 • hakee yhteistyömuotoja alueellisesti ja kansainvälisesti
 • levittää hyviä yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä paikallisesti ja valtakunnallisesti
Miksi yrittäjyyskasvatusta - kansalliset ja kansainväliset linjaukset
keinussa1200YES-verkoston toiminnan taustalla on kansainväliset ja kansalliset poliittiset linjaukset, jotka velvoittavat kouluja toteuttamaan yrittäjyyskasvatusta. Tutustu EU:n ja OPH:n linjauksiin yrittäjyyskasvatuksesta ja Sipilän hallitusohjelmaan:

Euroopan komission Yrittäjyys 2020 -toimintaohjelma (9.1.2013):

Jäsenvaltioita kehotetaan tarjoamaan nuorille mahdollisuus saada ennen oppivelvollisuutensa päättymistä vähintään yksi yritystoimintaan liittyvä kokemus esimerkiksi pienoisyrityksen
hoitamisesta tai jonkin yrityksen yritystoimintahankkeesta tai sosiaalisesta hankkeesta vastaamisesta.

Opetusministeriön Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat -julkaisuun on listattu yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet Opetusministeriön toimialalla vuoteen 2015 asti. (OKM 2009:7):

Yrittäjyyskasvatuksen verkostoyhteistyö on vahvistunut kansainvälisellä, valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Yrittäjyyskasvatus on nykyistä vahvemmin sisällytetty kuntien koulu- ja elinkeinotoimen strategioihin ja kehittämissuunnitelmin sekä uudistuviin opetussuunnitelmien perusteisiin. Se on myös nykyistä vahvemmin osa koulujen ja oppilaitosten omia opetussuunnitelmia. Kehittämisen painopiste on alue- ja paikallislähtöistä.

Alueellisten resurssikeskusten toiminta on vakiintunut ja valtakunnallisesti kattava.

Suomen hallitus tähtää koulutuksen uudistamiseen, uusiin oppimisympäristöihin, yrittäjyyteen ja koulu-yritysyhteistyöhön (Sipilän hallitusohjelma, s. 6, 15–16, 28):

”Suomesta on tehtävä osaamisen, yrittäjyyden, tasa-arvon ja välittämisen yhteiskunta.”

Hallituskauden tavoitteet: ”Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt.”

”Hallitus edistää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi.”

”Päivitetään perusopetuksen oppimistapoja ja -ympäristöjä kehityksen haasteita vastaaviksi sekä painotetaan tulevaisuuden taitopohjaa.”

”Uudistetaan pedagogiikkaa. Toteutetaan opettaja- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelmat.”

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php